Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa

FUNDACJA Edukacja i Technika Ratownictwa została powołana w październiku 2000 r. i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm., ost. zm. Dz. U z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz statutu ustalonego przez fundatorów.

Mamy przyjemność poinformować, że FUNDACJA Edukacja i Technika Ratownictwa w dniu 25 maja 2004 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000056217.

Powyższe oznacza, że Fundacja od tego dnia ma obowiązki i przywileje określone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873, z późn. zm., ost. zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).

Lista organizacji pożytku publicznego dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://www.pozytek.gov.pl

Podstawowym celem Fundacji, zgodnie z jej statutem, jest wspieranie edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozwoju techniki ratowniczej.

Więcej na temat Fundacji na stronie: http://www.edura.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział Warszawa oraz Oddział Warszawa Centrum

Stowarzyszenie działa terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Zarząd Główny mieści się w Warszawie. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe przy wykorzystaniu społecznej pracy członków.
Dba o doskonalenie wiedzy i umiejętności członków oraz popularyzację problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
Stwarza warunki do integracji środowiska oraz możliwość wyrażania opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Tworzy nowe standardy pracy, przestrzegamy zasad etyki zawodowej.